P4D Zorgvlied

Deelname reglement


Dit reglement is voor iedere deelnemer van de Paardenvierdaagse Zorgvlied bindend.


1. De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar. Menners dienen altijd te worden vergezeld door een groom.

2. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 14 jaar. Deelnemers van 14 t/m 16 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van tenminste 18 jaar. Deze begeleider/ster rijdt uiteraard zelf te paard en mag niet meer dan 3 personen begeleiden.

3. Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn. Het verdient aanbeveling het paard/ de paarden te laten beslaan. De paarden/pony's dienen te zijn ingeënt met een geldige influenza enting!

4. Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

5. Rijden met een handpaard of handpony is niet toegestaan.

6. Bij de eerste start moet elke deelnemer het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting. De paarden/pony's dienen te zijn ingeënt met een geldige influenza enting!

7. Iedere deelnemer aan de paardenvierdaagse is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig ruiter-c.q. koetsiersbewijs of een geldige particuliere W.A.-verzekering. (Ter informatie: eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de particuliere W.A.-verzekering. Indien met paarden wordt gereden die niet eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte W.A.-verzekering worden afgesloten). De organisatie van de Paardenvierdaagse Zorgvlied kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Paardenvierdaagse Zorgvlied.

8. Vanuit verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor ruiters sterk aangeraden.

9. De uitgereikte startkaart en het startnummer is strikt persoonlijk en dient zichtbaar bevestigd te worden. Om uw identiteit te verifiëren moet op verzoek van de organisatie, bosbeheerders, AID en politie een wettelijk ID kunnen worden getoond.

10. Gedurende de deelname aan de Paardenvierdaagse Zorgvlied gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.

11. Het is niet toegestaan te rijden op fiets- en wandelpaden, of te springen over afsluitbomen. Overtreding van deze regel kan u een flinke boete opleveren!

Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer. Op openbare wegen rechts houden en indien dit zandwegen zijn dan in het midden of langs de kant rijden.

12. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken. Bedenk dat uitsluitend voor die route toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor ruiters en menners en uitsluitend voor de Paardenvierdaagse Zorgvlied opengesteld.

13. Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achteropkomende ruiters!

14. Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of andere verkeersdeelnemers toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan onrust, hinder. stof, natspatten etc.). Passeer in principe altijd in stap, anders in overleg!

15. Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.

16. Honden moeten altijd zijn aangelijnd.

17. Op de routes van de Paardenvierdaagse is roken verboden (i.v.m. bosbrandgevaar, leidselvoering etc.)

18. Bind paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Er wordt sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen. Laat paarden niet van groen eten (schade, giftig).

19. Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de Paardenvierdaagse te beeindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het start/finisch bureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, eventueel, in het uiterste geval, met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie melding te worden gemaakt.

20. De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv. het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of ongetraind paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Naast de organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van oranje hesjes (zoals verkeersregelaars) bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen

21. Menners zouden jullie zo vriendelijk willen zijn uw hoofdstel vast te willen zetten met een touwtje aan de manentop of van keelriem naar neusriem. Dit omdat we in het verleden te vaak hebben meegemaakt dat iemand zijn hoofdstel verliest tijdens de rit of het stilstaan door b.v. schuren. Dit kan nare ongelukken veroorzaken, en dat wil niemand!

Er wordt sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen

22. De organisatie van de Paarden4daagse van Zorgvlied kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Paarden4daagse Zorgvlied.

23. Belangrijk: Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander "langzaam verkeer" toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan hinder, onrust, stof, natspatten, etc.) Passeer in principe altijd in stap, anders in overleg!

24. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik van diens beeltenis in druk op foto, film of video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Paardenvierdaagse van Zorgvlied, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

25. Deelnemers die toch nog mee willen doen na de datum van inschrijving betalen €10,- extra aan inschrijfgeld.